Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 – kampania  „The Fair Times”

Kampania The Fair Times 2019, to głos w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego wnoszony przez koalicję organizacji pozarządowych reprezentującą ruchy społeczne z Europy, które działają na rzecz czynnej roli Unii Europejskiej w promocji odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

The Fair Times – gazeta z przyszłości

Na użytek kampanii wyborczej , został opracowany numer gazety  „The Fair Times”; w której opisujemy rzeczywistość z perspektywy 2024 r., to jest z okresu końca kolejnej kadencji PE. Jej celem jest zainspirowanie i dostarczenie przykładów polityk, które Unia Europejska powinna wdrożyć, aby promować i wspierać odpowiedzialną konsumpcje i produkcję, oraz przedstawienie roli eurodeputowanych w tym działaniu. Gazeta zawiera przykłady tego, co można by osiągnąć, gdyby polityka transformacji została przyjęta i wdrożona przez UE i kraje członkowskie.

Polskie wydanie The Fair Times.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są decydującym momentem, w którym obywatele i społeczeństwo obywatelskie mogą zabrać głos, głosując i przedstawiając ważne kwestie, takie jak odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Poprzez promowanie dobrych praktyk, wzywamy do stworzenia sprzyjającego zmianom środowiska politycznego na poziomie UE. Mamy nadzieję, że ta kampania pomoże kandydatom w zrozumieniu niekorzystnych skutków naszych obecnych wzorców produkcji i konsumpcji oraz tego, w jaki sposób, jeśli zostaną wybrani, mogą uczestniczyć w procesie decyzyjnym UE, aby doprowadzić do ich zmiany. W trakcie kampanii chcemy uzyskać od kandydatów odpowiedzi na pytania dotyczące roli UE w relacjach z krajami rozwijającymi się.

Odpowiedzialna konsumpcja – rola Unii Europejskiej

Jesteśmy przekonani, że Unia Europejska powinna odegrać czynną rolę w promowaniu zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Plan działań w tej dziedzinie obejmuje szereg zagadnień, które są kluczowe w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju i założeń Agendy ONZ 2030.

W Parlamencie Europejskim, od dwóch kadencji funkcjonuje nieformalna Grupa Robocza eurodeputowanych ds. Fair Trade. W obecnym Parlamencie liczy ona ok. 60 członków. Jednym z wydarzeń gromadzonych członków grupy są doroczne „Śniadania Fair Trade” w PE.  Kandydaci startujący w obecnych wyborach, którzy wyrażą zainteresowanie tematyką odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji i uzyskają mandaty zostaną zaproszeni do współpracy z Fair Trade Working Group w PE.

Co możesz zrobić, aby wesprzeć kampanię na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji wśród kandydatów do PE?

  • Udostępnij The Fair Times w formacie PDF znajomym.
  • Wyślij The Fair Times poczta elektroniczną na adres kandydata, którego chcesz zachęcić do zainteresowania się Sprawiedliwym Handlem jako jednym z narzędzi do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Wydrukuj pierwszą stronę  The Fair Times lub/i dymek „Popieram Sprawiedliwy Handel” . Wybierz się na spotkanie z kandydatem. Zadaj mu pytania, zanotuj odpowiedzi. Po spotkaniu poproś o zrobienie zdjęcia z materiałem z kampanii, udostępnij na swoim profilu i prześlij do nas wraz z odpowiedziami na pytania. (Pytania PDF)
  • Udostępnij The Fair Times w mediach społecznościowych i oznaczaj kandydatów za pomocą wzmianek @, by adresować komunikaty do tych z nich, którzy mają swoje profile internecie.
  • Używaj hashtagów #TheFairTimes oraz #TradeFairLiveFair przy publikacji materiałów.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe i kandydatów na eurodeputowanych do przyłączenia się do kampanii The Fair Times.

Informacji na temat kampanii The Fair Times w Polsce  udziela:

Tadeusz Makulski – tel. 508 044 484   e:mail: tadeusz.makulski{at}fairtrade.org.pl

 

Uczestnicy koalicji The Fair Times: Fair Trade Advocacy Office – FTAO (biuro rzecznicze Sprawiedliwego Handlu z Brukseli),  IFOAM EU (europejska organizacja parasolowa ds. żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego), CIDSE (międzynarodowy sojusz katolickich organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnej sprawiedliwości), RIPESS-Europe (europejska sieć ekonomii społecznej) i ECOLISE (europejska sieć oddolnych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu). Ruch Sprawiedliwego Handlu w Polsce reprezentowany przez Fundację Fairtrade Polska i Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu wspiera działania tej koalicji.

Sprawiedliwy Handel narzędziem do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to ruch społeczny prowadzony przez organizacje pozarządowe, firmy, aktywistów i wolontariuszy, wspierany przez konsumentów na rzecz poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych wytwórców z krajów rozwijających się poprzez zapewnienie im dostępu do rynku na sprawiedliwych zasadach. Dokumentem opisującym założenia programowe ruchu jest Karta Sprawiedliwego Handlu sformułowana przez globalne sieci Organizacji Sprawiedliwego Handlu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju i Agenda 2030 stanowią plan działania zmierzający do likwidacji wszelkich form ubóstwa na świecie. Sprawiedliwy Handel, jako forma pomocy rozwojowej dla społeczności szczególnie nim dotkniętych ma szczególną rolę w promocji i wypełnianiu CZR.

Promując Sprawiedliwy Handel, budujemy świadomość i wrażliwość konsumentów na sytuację ludzi z krajów Południa wytwarzających żywność i inne towary codziennego użytku dostępne w naszych sklepach. Poznajemy zależności pomiędzy naszymi wyborami, a warunkami ich życia i poziomem ubóstwa. Przez odpowiedzialne decyzje zakupowe zwiększamy popyt na produkty o etycznym pochodzeniu wytworzone z przestrzeganiem standardów Sprawiedliwego Handlu zabezpieczających uczciwe wynagrodzenie i zapłatę za towary.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 – kampania The Fair Times