Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Informacje.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu zostało utworzone w roku 2003 przez grupę entuzjastów idei Fair Trade. Pomysłodawcą i pierwszym Prezesem był Wojciech Zięba.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 19 marca 2003 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku (KRS 0000173179).

Od 2010 roku PSSH jest członkiem Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (ID 678).

Zarząd Stowarzyszenia (listopad 2016)

Tadeusz Makulski – Prezes
Ewa Rabenda-Kmita – Wiceprezes

Komisja Rewizyjna

Wacław Makrycki
Krzysztof Starczewski

Cele statutowe

  • Walka z ubóstwem w społecznościach globalnego Południa, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
  • Pomoc w zrównoważonym rozwoju dla marginalizowanych producentów z globalnego Południa, zwłaszcza dla kobiet, ludności tubylczej, mniejszości narodowych i etnicznych;
  • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • Podnoszenie poziomu życia drobnych producentów w krajach globalnego Południa poprzez pomoc w dostępie do rynku, wzmacnianie tamtejszych organizacji producentów, wspomaganie rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości) oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  • Działanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego w kierunku większej sprawiedliwości w stosunku do producentów i handlowców z Trzeciego Świata;
  • Promowanie partnerstwa w handlu poprzez dialog, przejrzystość i wzajemny szacunek uczestniczących w nim stron;
  • Podnoszenie świadomości konsumentów oraz propagowanie etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji i działalności gospodarczej;

PSSH jest organizacją, która przyczynia się do walki za głodem i ubóstwem, promuje odpowiedzialną konsumpcję oraz Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel. Realizując cele statutowe prowadzi działania w zakresie edukacji rozwojowej, buduje świadomość społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu.

Od 2009 roku Stowarzyszenie jest zaangażowane w kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, będącej odpowiednikiem kampanii Fair Trade Towns funkcjonującej w 34 krajach świata. PSSH realizuje pomoc rozwojową na rzecz ubogich producentów z Globalnego Południa poprzez sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu.

W ramach udziału w międzynarodowej Fair Trade Advocacy Network Stowarzyszenie prowadzi działania rzecznicze, których celem jest uwzględnienie Sprawiedliwego Handlu w regulacjach prawnych, jako narzędzia do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. PSSH, jako uczestnik koalicji polskich organizacji pozarządowych CSR Watch chce przyczyniać się do propagowania etycznych praktyk w biznesie.

Źródła finansowania działalności

1. Składki członkowskie i darowizny od osób fizycznych.
2. Dotacje z UE w ramach realizowanych projektów.
3. Nadwyżki uzyskiwane z działalności handlowej.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

Polityka Prywatności Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

Polityka Równości Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Informacje.