Projekty zakończone

PROJEKT “PRICE”
PROJEKT „ADVOCATING TOGETHER FOR EUROPEAN FAIR TRADE POLICIES”
PROJEKT “AWARE&FAIR”
PROJEKT “ETHICAL CONSUMERISM IN EUROPEAN EDUCATION”
PROJEKT “FROM OVERCONSUMPTION TO SOLIDARITY”
PROJEKT „EDUCATION FOR GLOBAL SUSTAINABILITY, RESPONSIBLE CONSUMPTION AND FAIR TRADE”
PROJEKT „EU-WISE Young Citizens-Consumers”
PROJEKT „FAIREVOLUTION”

Projekt PRICE (2013-2015)

20130915_postal_price_pol-page-001

Projekt PRICE (Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe – Promowanie Odpowiedzialnego Inwestowania i Handlu w Europie), realizowany w latach 2013-2015, był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu była rozpowszechnianie informacji na temat etycznego finansowania oraz promocja instytucji Etycznego Finansowania w szczególności w kontekście ich wsparcia dla inicjatyw Sprawiedliwego Handlu, Jednym z zakładanych rezultatów projektu było zwiększenie świadomości społeczeństw (konsumentów prywatnych i publicznych) na temat pozytywnego wpływu, jaki ma odpowiedzialna polityka gospodarcza krajów bogatszej Północy na handel i inwestycje w krajach globalnego Południa.

Partnerem wiodącym była organizacja COPADE (Hiszpania). Partnerami projektu były organizacje Sprawiedliwego Handlu i Instytucje Finansowe z 8 krajów (Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Polska, Portugalia, Włochy).

W ramach projektu stworzone zostały cztery publikacje (dostępne również w języku polskim):
1. Wprowadzenie do etycznego finansowania i odpowiedzialnych inwestycji
2. Etyczne Finansowanie a Sprawiedliwy Handel
3. Kulisy Biomasy – W jaki sposób zapewnić odpowiedzialne inwestowanie w biomasę drzewną
4. Odpowiedzialne Plantacje – zrównoważone i odpowiedzialne inwestycje w plantacje leśne

Obok publikacji została stworzona mapa Organizacji Sprawiedliwego Handlu i instytucji Etycznego finansowania.

 

Projekt „Advocating toghether for Europen Fair Trade policies” (2013-2015)

Projekt Advocating toghether for Europen Fair Trade policies (Vote 4 Fair Trade), realizowany w latach 2013-2015, był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt koordynowany był przez Fairtrade International, a za jego stronę merytoryczną odpowiadała organizacja Fair Trade Advocacy Office (FTAO) z Brukseli. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu było jedną z 12 organizacji uczestniczących w projekcie. Pierwsza część projektu była realizowana w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, które stanowiły okazję dla obywateli UE do dyskusji o przyszłości Europy. Organizacje Sprawiedliwego Handlu i ich członkowie w krajach partnerów projektu przeprowadziły publiczną debatę z kandydatami do Euro Parlamnentu na temat sytuacji marginalizowanych producentów z Południa o możliwych działaniach, jakie PE może podjąć w celu poprawy ich sytuacji.

W ramach projektu Kandydaci na europarlamentarzystów z 12 krajów europejskich zostali zapytani o ich poparcie dla idei Sprawiedliwego Handlu. Po wyborach europosłowie, którzy zadeklarowali swoje poparcie, zostali zaproszeni do współpracy z organizacjami należącymi do Fair Trade Advocacy Network (18 organizacji z 12 krajów UE) na forum krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu odbyły się również spotkania z wybranymi europosłami w kraju, wydarzenia promujące SH na forum Parlamentu Europejskiego (m.in. Fair Trade Breakfast) oraz spotkania z producentami z Południa.

Jednym z materiałów prezentowanym kandydatom był dokument programowy – Manifest Sprawiedliwego Handlu objaśniający komitetom wyborczym znaczenie Ruchu Fair Trade jako narzędzia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, oraz to w jaki sposób UE może wpływać na bardziej sprawiedliwe relacje handlowe.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, przy współpracy z Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, rozesłała Manifest wraz z Deklaracją Poparcia do wszystkich polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Deklarację Poparcia dla Sprawiedliwego Handlu podpisało 44 polskich kandydatów.

W całej Unii Europejskiej Deklarację Poparcia podpisało 512 kandydatów – 118 z nich zostało posłami do PE (zobacz interaktywną mapę z listą wybranych europosłów popierających Fair Trade). Największa liczba nowych europosłów popierających SH została wybrana w Niemczech (19), Francji (16) oraz we Włoszech (13).

W ramach działań w Polsce zorganizowana została również debata z kandydatami do PE (13 maja w Gdańsku).W ramach projektu głos zabrali również europoseł Filip Kaczmarek z Poznania oraz Bogdan Wenta z Krakowa. Ich wypowiedzi dostępne są na naszym kanale youtube FairTradePL.

Kolejnym elementem projektu było rozpowszechnienie raportu „Kto ma władzę?” na temat nieuczciwych praktyk handlowych w przemyśle spożywczym (Unfair Tradeing Practices UTP), sporządzonego przez grupę organizacji pozarządowych z udziałem Fair Trade Advocacy Office. Streszczenie raportu w języku polskim znajduje się tutaj.

 

Projekt „Aware & Fair” (2011-2013)

Projekt „Aware&Fair” – Świadomie i Sprawiedliwie – Gra Miejska i kampania na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju (MDG)”, realizowany był w latach 2011-2013 dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej (w ramach EuropeAid).

Projekt realizowany był w ramach międzynarodowego partnerstwa, w którym uczestniczyli: Miasto Hanower (Partner wiodący), TransFair Germany (Niemiecka Organizacja Sprawiedliwego Handlu), Miasto Litomierzyce (z Czech), Miasto Miskolc (z Węgier), Miasto Blantyre (z Malawi), Miasto Poznań oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Jednym z celów projektu było wypełnienie kryteriów potrzebnych do uzyskania statusu Miasto Przyjazne dla SH przez miasto Poznań. Cel ten został osiągnięty i Poznań jako pierwsze miasto w Polsce uzyskał tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w dniu 12 listopada 2012. Tytuł wręczono Prezydentowi Miasta w trakcie uroczystości zorganizowanej w ramach Międzynarodowej Konferencji Fair Trade Towns. Na konferencji zaprezentowano materiał video „Yours and Mine” stworzony w ramach projektu w Malawi.

W ramach projektu, Miasto Poznań, obok wypełnienia kryteriów MPdSH stworzyło między innymi cztery spoty na temat Sprawiedliwego Handlu:
1. Projekt Aware&Fair
2. Kakao – czy to jest sprawiedliwe?
3. Kawa – czy to jest sprawiedliwe?
4. Czy to jest sprawiedliwe?

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na jego stronie internetowej.

 

Projekt „Ethical Consumerism in European Education” (2013-2015)

Projekt “Ethical Consumerism in European Education” (Konsumpcja Etyczna w Oświacie Europejskiej), realizowany w latach 2013-2015, finansowany był przez Komisję Europejską w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”.

Partnerami projektu było 6 europejskich organizacji pozarządowych, działających w obszarze konsumpcji etycznej i Sprawiedliwego Handlu: NaZemi (Czechy), Asamblea de Cooperación por la Paz – ACPP (Hiszpania), Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (Słowacka), the Peace Action, Training and Research Institute of Romania (Rumunia), the Waterford One World Centre – WOWC (Irlandia) oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Celem projektu było stworzenie przewodnika dla nauczycieli na temat Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju. Materiał był opracowany przez edukatorów i działaczy organizacji, które podejmują w swej działalności zagadnienia etycznej konsumpcji, zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Handlu. Jego celem była promocja opierającego się na wartościach etycznych zrównoważonego rozwoju, przez motywowanie poszczególnych osób, rodzin i całych społeczności do zmiany postaw konsumenckich. Zaprezentowane w przewodniku warsztaty, kampanie i projekty edukacyjne ćwiczą krytyczne myślenie, budują argumentację na rzecz etycznej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu oraz pomagają w poszukiwaniu rozwiązań etycznych i przyjaznych dla środowiska w życiu codziennym. Polska wersja przewodnika dostępna jest tutaj.

 

Projekt “From overconsumption to solidarity” (2013)

Projekt “From overconsumption to solidarity” realizowany był w 2013 roku przy wsparciu finansowym Visegrad Fund.

W projekt zaangażowane były cztery organizacje: Priatelia Zeme (Słowacja), Nadace Partnerství (Czechy), Védegylet (Węgry) oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Cele projektu:
– podniesienie świadomości społeczeństw w zakresie globalnych skutków nadmiernej konsumpcji zasobów naturalnych w Europie;
– pobudzenie refleksji i krytycznego myślenia obywateli w krajach Grupy Wyszegradzkiej na temat wpływu nadmiernej konsumpcji dóbr w Europie na rozwój społeczno-ekonomiczny w regionie Amazonii.

Dzięki uczestnictwu w projekcie możliwe było m.in. rozbudowanie naszej strony internetowej. Więcej informacji oraz materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na jego stronie internetowej.

 

Projekt „Education for global sustainability, responsible consumption and fair trade” (2008-2011)

Projekt Education for global sustainability, responsible consumption and fair trade (Edukacja dla ekorozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu), trzyletni międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w latach 2008-2011, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Partnerami projektu były organizacje z Finlandii (Uusi Tuuli), Estonii (Eesti Roheline Liikumine), Węgier (Védegylet Egyesület) oraz Polski (Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu).

Różnorodne działania podejmowane w trakcie projektu były ukierunkowane przede wszystkim na budowę świadomości nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarze zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Handlu. W ramach projektu została zawiązana współpraca z nauczycielami, szkołami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, zajmującymi się problematyką edukacji, wychowania oraz szeroko rozumianej pomocy dla mieszkańców krajów ubogich. Przy okazji tych działań stworzono różnorodne materiały edukacyjne w tym m.in. materiał video Sprawiedliwy Handel w mieście Solidarności. W celu promocji Fair Trade została zorganizowana po raz pierwszy w Polsce wizyta przedstawiciela organizacji producenckiej (Hugo Roblero, FIECH, Meksyk). Projekt stał się okazją do budowy potencjału ruchu na rzecz Sprawiedliwego Handlu w Polsce i krajach Europy środkowo – wschodniej. PSSH przyczyniło się do powstania w roku 2009 nieformalnej koalicji organizacji pozarządowych i osób fizycznych wspierających Sprawiedliwy Handel. Została także zorganizowana międzynarodowa konferencja Fair Trade Towns in Central- East Europe. Dzięki tym działaniom w Polsce rozpoczęła się kampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Towns).

 

Projekt „EU-WISE Young Citizens-Consumers”

logo projektu

Projekt EU-WISE Young Citizens-Consumers finansowany był przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Rozpoczął się w grudniu 2020 roku i zakończył w listopadzie 2022 roku. Koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Młodzieży z Transylwanii, oddolna rumuńska organizacja pozarządowa. Uczestniczło w nim 5 instytucji z Belgii, Włoch, Polski i Rumunii. Partnerzy projektu współpracowali ze sobą w celu zwiększenia poziomu świadomości i upowszechnienia dobrych praktyk zrównoważonej produkcji i konsumpcji, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju potencjału młodzieży.

Głównym celem projektu było budowanie świadomości obywatelskiej oraz zaangażowania 120 młodych osób, w ramach 30-osobowych grup w każdym z krajów biorących udział w projekcie, z Belgii, Włoch, Polski i Rumunii w promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju, przy szczególnym skupieniu się na ruchu Sprawiedliwego Handlu i ruchu Slow Food

Uczestnicy projektu EU-WISE zbierali i rozpowszechniali dobre praktyki wspierające rolę młodzieży jako aktywnych partnerów w przeprowadzanych zmianach i w implementacji 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju, który dotyczy wysokiej jakości edukacji i Celu 12, który dotyczy wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

PROJEKT „FAIREVOLUTION”

FaiRevolution to projekt dofinansowany z programu Erasmus+, który miał na celu zwiększenie świadomości osób dorosłych w temacie barier społeczno-ekonomicznych i różnic kulturowych. Przez okres roku wolontariusze, nauczyciele i edukatorzy byli zaangażowani w propagowanie Sprawiedliwego Handlu jako skutecznego narzędzia do sprostania tym wyzwaniom. Projekt pozwolił także na stworzenie nowych materiałów informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie. Koordynatorem projektu była włoska organizacja Equo Garantito, a wspierało ich nasze Stowarzyszenie oraz słoweńska organizacja Pravična trgovina 3MUHE.