Społeczności Przyjazne dla SH

spolecznosci

SPOŁECZNOŚCI PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
MIASTA PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
SZKOŁY PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
WSPÓLNOTY PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

W drugiej dekadzie XXI wieku Sprawiedliwy Handel staje się najbardziej rozpoznawalną formą pomocy rozwojowej dla krajów ubogiego Południa. W działania popularyzujące Fair Trade zaangażowane są organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, firmy, a także konsumenci. Trwałemu wzrostowi sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu towarzyszy rozwój promujących gspoleczn-2o akcji społecznych. W krajach, których mieszkańcy stykają się z ideą Fair Trade od kilkudziesięciu lat, można mówić o obywatelskim ruchu poparcia dla Sprawiedliwego Handlu. Jego początki związane są z brytyjską kampanią Fair Trade Towns (Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu), która objęła z czasem szkoły, wspólnoty wyznaniowe, firmy działające na rzecz promocji SH. Wszystkie te działania wpisują się w kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (SPdSH).

Zobacz: Wytyczne Międzynarodowego Komitetu Sterującego Kampanii Fair Trade Towns

Kampania SPdSH prowadzona jest w naszym kraju w ramach współpracy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu (PSSH) i Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. Organizacje zawarły w tej sprawie porozumienie o współpracy w maju 2013. W ramach porozumienia zostały zatwierdzone obecnie funkcjonujące zasady i kryteria przyznawania tytułów oraz sposoby ubiegania się o nie. Wskazany został koordynator kampanii krajowej. Funkcję tę pełni przedstawiciel PSSH – Tadeusz Makulski.

Kampania obejmuje następujące obszary: miasta, szkoły/uczelnie oraz wspólnoty wyznaniowe przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Dla każdego z nich określono odrębne kryteria uzyskania tytułu.

Więcej informacji o Kampanii w Polsce: www.spolecznosci.fairtrade.org.pl

Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Miastem (terytorium) przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade Town) jest każda jednostka administracji terytorialnej, w której mieszkańcy, przedsiębiorstwa (zwłaszcza zajmujące się handlem i gastronomią), organizacje społeczne, instytucje edukacyjne i wyznaniowe, media oraz samorząd lokalny promują ideę Sprawiedliwego Handlu i uwzględniają produkty Fair Trade w swoich codziennych wyborach konsumenckich. Przyczyniają się tym samym do poprawy sytuacji drobnych producentów, rolników i pracowników najemnych w krajach rozwijających się. Gmina, dzielnica, miasto, powiat itp. zyskują tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu po spełnieniu kryteriów określonych przez krajowe organizacje koordynujące kampanię.

W listopadzie 2012 roku Poznań został pierwszym w Polsce Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu, a w 2014 roku odnowił ten tytuł.

Dowiedz się więcej.

 poznan_0305

Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu to szkoła aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu. Oznacza to:
– prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym odnośnie do przyczyn ubóstwa w krajach rozwijających się, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
– podejmowanie na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach rozwijających się;
– sprzyjanie dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie szkoły.

Szkołą Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu może być dowolna szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna lub uczelnia wyższa.

Pierwszą placówką, która uzyskała tytuł (2014) Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce była Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej z Poznania.

Dowiedz się więcej.

 img_2408

Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Przez Wspólnoty przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu rozumiemy parafie, związki wyznaniowe lub grupy religijne, które wspierają Sprawiedliwy Handel poprzez uwzględnienie problematyki sprawiedliwości społecznej w wymiarze globalnym w kształtowaniu duchowości i formowaniu postaw moralnych swoich członków, regularne informowanie, promocję i korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu.

Dowiedz się więcej.