Równość płci w zrównoważonym rolnictwie

Jako społeczność skupiona wokół idei Sprawiedliwego Handlu jesteśmy zobowiązani do kwestionowania modeli biznesowych skoncentrowanych na zysku, które często mają negatywny wpływ na ludzi i planetę. Dziś zgłębimy palący problem uprzedzeń płciowych w rolnictwie – kierując się pytaniem: Czy zrównoważona produkcja żywności naprawdę może kwitnąć bez zapewnienia sprawiedliwości płciowej?

Model biznesowy skoncentrowany na zysku, faworyzujący krótkoterminowy zysk, systematycznie pomija szersze społeczne i środowiskowe konsekwencje swoich praktyk. Jedną z konsekwencji tych praktyk jest wykluczenie kobiet, zarówno jeśli chodzi o uznanie ich zasług, jak i o ich wynagrodzenia.

Przez marginalizowanie istotnej części siły roboczej wiele przedsiębiorstw przyczynia się do utrzymania modelu biznesowego, który: ogranicza potencjał innowacji, różnorodności i inkluzji wśród pracowników, naraża je na ryzyka takie jak zmniejszenie produktywnej siły roboczej, zwiększenie niestabilności społeczności i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla elastyczności ich łańcucha dostaw.

Równość płci w rolnictwie: wykluczenie kobiet a dążenie do zrównoważonego rozwoju

Podczas gdy kobiety stanowią 43% światowej siły roboczej w rolnictwie (wg. Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa ONZ (FAO) – źródło: https://www.fao.org/reduce-rural-poverty/our-work/women-in-agriculture/en/), to wciąż brakuje im dostępu do własności ziemi, do rynków zbytu, do pomocy finansowej, a także do innowacyjnych praktyk rolniczych i narzędzi.. Te bariery mogą obniżać produktywność rolniczą, prowadząc do niższych plonów, co sprawia, że lokalne gospodarstwa nie są w stanie rozwijać się w dłuższej perspektywie.

Co więcej, wykluczenie kobiet z procesów podejmowania decyzji dotyczących własności ziemi i alokacji zasobów przyczynia się do ograniczonej różnorodności upraw, czyniąc cały system bardziej podatnym na działania szkodników i zmiany środowiskowe. Pozbawione dostępu do rynków zbytu i pomocy finansowej kobiety mają trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego dla swoich rodzin, podważając stabilność lokalnych społeczności i zwiększając podatność na klęski głodu. Jak informuje FAO, gdyby kobiety rolniczki miały taki sam dostęp do zasobów jak rolnicy mężczyźni, mogłyby to wydobyć z głodu od 100 do 150 milionów ludzi (https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1492110/).

W tym kontekście zabieganie o prawa kobiet w rolnictwie i posiadanie ziemi wyłania się jako strategiczny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy skoncentrowane na rozwiązaniu nierówności płci kładą fundamenty pod bardziej inkluzywny, odporny i świadomy ekologicznie globalny system żywnościowy. Przedsiębiorstwa Sprawiedliwego Handlu już teraz stoją na czele ruchu dążącego do rozwiązania tego problemu. W zgodzie z 10 Zasadami Sprawiedliwego Handlu te przedsiębiorstwa działają według alternatywnych modeli biznesowych, wspierając przejrzystość i praktyki Fair Trade.

Rozpoznając kluczową rolę, jaką odgrywają kobiety w rolnictwie, społeczność Fair Trade aktywnie wprowadza inicjatywy umieszczające je w centrum działań biznesowych. Obejmuje to współpracę z lokalnymi grupami kobiecymi, aby zachęcić je do organizowania się w stowarzyszenia i uczestnictwa w lokalnym handlu. Dzięki tym wysiłkom tworzone są możliwości ekonomiczne, sprzyjające nie tylko równości płci, lecz także niezależności ekonomicznej kobiet.

Rwenzori Sustainable Trade Center

Równość płci RSTC

Rwenzori Sustainable Trade Center (RSTC) to przedsiębiorstwo Sprawiedliwego Handlu certyfikowane przez WFTO, zlokalizowane w regionie Rwenzori w Ugandzie. Jego głównym celem jest tworzenie rynków zbytu, które przynoszą korzyści trzem grupom interesariuszy:

  • Członkom spółdzielni i grupom kobiecym,
  • Partnerom handlowym,
  • Konsumentom dbającym o pochodzenie swoich produktów.

Od ponad dekady RSTC pielęgnuje relacje oparte na zaufaniu i uczciwej pracy, tworząc narzędzia dla społeczności Rwenzori, pozwalające im się organizować i rozwijać. Rozumiejąc kluczową rolę kobiet w rolnictwie, RSTC wprowadziło wiele innowacyjnych inicjatyw, stawiając jednocześnie na ich czele kobiety.

Współpraca z lokalnymi grupami kobiecymi w tworzeniu stowarzyszeń umożliwia im uczestniczenie w lokalnym handlu warzywami i artykułami spożywczymi. RSTC działa z 4 628 rolnikami zorganizowanymi w ramach 6 spółdzielni. Z tej liczby 1862 to kobiety. Poprzez tworzenie i rozwijanie spółdzielni RSTC ułatwiło eksport kawy, kakao i bawełny organicznej, umożliwiając rolniczkom aktywny udział w handlu międzynarodowym. Ponadto, globalna sprzedaż wysokiej jakości koszyków i rękodzieła produkowanego przez organizacje kobiece pokazuje ekonomiczny wpływ praktyk Sprawiedliwego Handlu na kobiety-artystki i równość płci również na tej płaszczyźnie.

Zobowiązanie RSTC wykracza poza dawanie rolnikom ekonomicznej niezależności. Przedsiębiorstwo inwestuje część zysków w edukację, począwszy od lokalnych szkół podstawowych. Bezpośrednia współpraca z dyrektorami szkół w monitorowaniu niedoboru żywności, głodu i potrzeb szkół sprawia, że RSTC zapewnia, że kobiety, zwłaszcza matki, są zaangażowane w procesy podejmowania decyzji, które wpływają na edukację i dobrostan ich dzieci. Oprócz skupienia na edukacji, RSTC jest pionierem inicjatyw z zakresu ochrony środowiska i klimatu, co czyni go pierwszym przedsiębiorstwem Sprawiedliwego Handlu w Ugandzie, które osiągnęło status organizacji nieemitującej CO2 według ONZ.

Malongo

Równość płci RSTC

Kolejnym Przedsiębiorstwem Sprawiedliwego Handlu, które stawia rolników w centrum swoich działań i dba o równość płci, jest Malongo. To przedsiębiorstwo rodzinne zlokalizowane niedaleko Nicei, na Riwierze Francuskiej. Produkują oni ponad 8 000 ton kawy rocznie poprzez współpracę z małymi producentami w Ameryce Środkowej, Azji i Afryce.

Za nazwą Malongo stoją mężczyźni i kobiety, którzy pracują jako zespół napędzany 10 Zasadami Sprawiedliwego Handlu, dzieląc ze sobą pasję do dobrje kawy. Firma pracuje ramię w ramię z małymi plantatorami, budując relacje oparte na zaufaniu i partnerstwie. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do długoterminowego rozwoju spółdzielni, udzielając im m.in. wsparcia w uzyskiwaniu różnych certyfikatów. To zaangażowanie wykracza poza zapewnianie uczciwej ceny zakupu; Malongo aktywnie pomaga plantatorom optymalizować produkcję kawy.

W wizji Malongo, małych plantatorów nie traktuje się jako podopiecznych, lecz jako równych partnerów handlowych. Taki sposób działania obejmuje wspólne określanie warunków partnerstwa, z obiema stronami zobowiązanymi do pewnych standardów. Malongo otrzymuje produkty najwyższej jakości, podczas gdy małym plantatorom przysługuje wysoka cena zakupu odzwierciedlająca dostarczoną jakość. Podsumowując, inicjatywy Malongo wykraczają daleko poza tradycyjne praktyki biznesowe, doskonale wpisując się w szerszy cel współpracy z kobietami w rolnictwie i przyczyniając się do sprawiedliwości płciowej w tym kluczowym sektorze.

Wspólnota wartości Sprawiedliwego Handlu i równość płci

Model skoncentrowany na zysku, dążący krótkowzrocznie do zysków, zagraża równowadze, wykluczając i podważając ciężką pracę wielu kobiet. Niemniej jednak społeczność Sprawiedliwego Handlu pozostaje zobowiązana do walki o zmiany. Rwenzori, Malongo i reszta przedsiębiorstw Sprawiedliwego Handlu działają według alternatywnego modelu biznesowego, który jest z natury inkluzywny, demonstrując, jak praktyki Sprawiedliwego Handlu tworzą trwałą wartość dla swoich społeczności.

Dołącz do kampanii #BusinessRevolution, która apeluje o nowy system ekonomiczny: taki, który priorytetowo traktuje ludzi i naszą planetę ponad zyski, tworząc przedsiębiorstwa, które kwitną, jednocześnie działając na rzecz dobra! Dowiedz się więcej i uzyskaj dostęp do wielu interesujących materiałów na stronie www.wfto.com/campaigns/.

Źródło: WFTO

CZYTAJ TAKŻE: ROLNICTWO – POWÓD I OFIARA ZMIAN KLIMATU