Władze lokalne. Cele globalne. Jak samorządy mogą się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju?

Władze lokalne. Cele globalne

Władze lokalne. Cele globalne – Jak samorządy mogą się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju planety? Przedstawiamy broszurę opracowaną w celu przybliżenia możliwości realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju lokalnym decydentom i samorządowcom. Materiał zawiera praktyczne wskazówki i przykłady dobrych praktyk. Obrazują one w jaki sposób władze lokalne mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym.

(…)Każdy proces produkcji i konsumpcji nierozerwalnie wiąże się z kosztami ponoszonymi przez środowisko naturalne. Wytwarzane są odpady, w ogromnych ilościach emitowany jest CO2, zużywana jest woda pitna. Lawinowo rosnący popyt na surowce mineralne, paliwa i żywność prowadzi do wyniszczenia lasów tropikalnych i zaniku bioróżnorodności. W efekcie wszyscy mieszkańcy planety cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza i wód oraz zmian klimatu. Dotykają one nie tylko społeczeństw nadmiernie konsumujących zasoby, ale też w nieproporcjonalnie dużym stopniu ludzi żyjących w biedzie w krajach globalnego Południa. Jeśli uznajemy, że prawo do godnego życia dotyczy wszystkich ludzi żyjących na Ziemi i kolejnych pokoleń, to naszym obowiązkiem jest zadbać o zrównoważony rozwój. (…)

Ustalone na forum ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju mają praktyczne przełożenie na działania lokalnych władz i samorządów. Są one spójne z zadaniami własnymi gmin, wymienionymi w ustawie o samorządzie terytorialnym, takimi jak:

  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • promocja gminy,
  • współpraca i działania na rzecz organizacji pozarządowych,
  • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Realizując zadania w tych obszarach, gmina przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Władze lokalne zyskują także szansę na ustanowienie partnerstw, obejmujących sektor prywatny, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów.

Sprawiedliwy Handel jest znakomitym przykładem współpracy wielu zainteresowanych stron, które na różnych etapach łańcucha dostaw, np. produktów spożywczych, zabiegają o dostęp do rynków dla towarów wytwarzanych przez dyskryminowanych drobnych producentów i pracowników najemnych z krajów Południa. W ten sposób uzyskują oni środki do godnego życia, a konsumenci produkty dostarczane na rynek na uczciwych zasadach.

Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, która uwzględnia promocję społecznie odpowiedzialnych zachowań biznesowych i konsumenckich, przyczynia się do upowszechnienia etycznych praktyk, co służy pogodzeniu postępu gospodarczego ze sprawiedliwością społeczną i zrównoważonym rozwojem. Dotyczy to także polityki w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz integracji imigrantów.(…)

Władze lokalne. Cele globalne – Jak samorządy mogą się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju planety? (link)

Spis treści

1. Agenda 2030, czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju    

2. Globalne partnerstwo na rzecz sprawiedliwych relacji handlowych   

3. Władze lokalne realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju     

  • Zrównoważone zamówienia publiczne (link)
  • Zmiany wzorców konsumpcji, podnoszenie świadomości                        
  • Lokalny rozwój ekonomiczny   
  • Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
  • Kampania Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (link)

4. Sprawiedliwy Handel a zrównoważony rozwój 

 

Władze lokalne. Cele globalne – Jak samorządy mogą się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju planety?

Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska, 2019

Autor: Tadeusz Makulski