Projekt EU WISE – kandydaci na młodych aktywistów poszukiwani!

Od grudnia 2020 roku bierzemy udział w projekcie EU WISE. To pomysł na budowę świadomości obywatelskiej i zaangażowanie młodych ludzi w promocję odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. W projekcie wezmą udział grupy młodzieży z 4 państw Unii Europejskiej.

Na czym polega projekt?

Młodzi aktywiści podczas akcji przybliżającej czym jest Sprawiedliwy Handel

Celem projektu jest zwiększenie nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich, zrozumienie wartości i podstawowych praw przez młodych ludzi. W trakcie realizacji uczestnicy wezmą udział w debatach, działaniach oraz promocji nowych wzorów konsumpcyjnych. Jako inicjatorzy zmian zaangażują się także w aktywności w obszarze lokalnych społeczności. 

EU WISE zbierze i rozpowszechni dobre praktyki wspierające rolę młodych ludzi jako aktywnych partnerów zmian i wdrażania SDG12 i SDG4.

Rezultaty

Możemy wyróżnić dwa rezultaty działań: budowanie potencjału oraz upowszechnianie.

Budowanie potencjału to podnoszeniu świadomości, jak zaangażować młodych ludzi w debatę oraz w działania dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Młodzi aktywiści staną się osobami zdolnymi do działań w swoich społecznościach, dzięki czemu zwiększą zasięg akcji realizowanych w ramach projektu i polepszą jego wyniki. Tym samym przybliżą debatę na temat aktywnego obywatelstwa i zrównoważonej produkcji mieszkańcom lokalnych społeczności oraz decydentom.

Celem upowszechniania jest propagowanie wspólnych wartości i zrozumienie dobrych praktyk w obszarze wypełniania SDG 12. Aktywnie zaangażowani młodzi ludzie przyczynią się do rozwijania oddolnych inicjatyw w obszarze zrównoważonej konsumpcji, produkcji i zarządzania nimi. W trakcie i po zakończeniu fazy pilotażu przyczynią się do rozwoju kampanii promujących Sprawiedliwy Handel i odpowiedzialną konsumpcję w swoich społecznościach.

Młodzi aktywiści podczas akcji przybliżającej czym jest Sprawiedliwy Handel

Korzyści wynikające ze zrealizowania projektu

Projekt EU WISE niesie za sobą wiele korzyści nie tylko w obszarze lokalnych społeczności, ale i na skalę europejską. Wyróżnić możemy przede wszystkim:

  1. opracowanie wspólnej metodologii szkolenia młodzieży w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach promocji odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu;
  2. stworzenie i upowszechnienie katalogu dobrych praktyk promujących odpowiedzialną konsumpcję i Sprawiedliwy Handel na poziomie szkół i lokalnych społeczności;
  3. na poziomie lokalnym w szkolenia dla młodzieży i projekty pilotażowe będzie zaangażowanych 120 młodych ludzi z 4 krajów (pośrednio 10 000);
  4. w skali międzynarodowej 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego (z 4 krajów), przedsiębiorstw i władz lokalnych z każdego kraju konsorcjum otrzyma zestaw narzędzi pokazujący, jak mogą zaangażować młodzież w zrównoważoną konsumpcję i produkcję;
  5. w kontekście UE co najmniej 100 decydentów unijnych, dzięki Grupie Roboczej PE ds. Sprawiedliwego Handlu i udziałowi FTAO w innych odpowiednich platformach UE, otrzyma zestaw narzędzi projektu, w tym rekomendacje polityczne.

Kandydaci na młodych aktywistów poszukiwani!

Chcemy nawiązać współpracę z partnerami (szkoły zaangażowane w kampanię Szkoła Przyjazna Sprawiedliwego Handlu, Domy Kultury itp.), by zbudować grupę 30 młodych aktywistów, którzy będą czynnie działali na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu.

Kontakt: tadeusz.makulski@sprawiedliwyhandel.pl

Partnerzy:

Asociata de Tineri Din Ardeal, Rumunia

Fair Trade Advocacy Office, Belgia

Project School, Włochy

Equo Garantito, Włochy

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

 

Projekt EU WISE jest finansowany z funduszu Erasmus +.

Okres aktywności 24 miesiące od grudnia 2020.

Projekt ten został sfinansowany ze wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla poglądy autora, a Komisja nie może być uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.