List otwarty do Wiceministra Jarosława Gowina

Gdynia, 5 marca 2021 r.

 

Szanowny Pan Wicepremier Jarosław Gowin

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

kancelaria@mrpit.gov.pl

Dotyczy: Komunikatu Komisji Europejskiej (COM 2021) 66 final z dnia 18.02.2021

lCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Trade Policy Review -An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Komunikat na temat polityki handlowej, który 18 lutego 2021 roku opublikowała Komisja Europejska dla ruchu Fair Trade, którego częścią jest Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu jest dobrą wiadomością, która zdaje się być przełomem w drodze do osiągnięcia sprawiedliwej polityki handlowej w krajach Unii Europejskiej. 

Jako najstarsza w Polsce organizacja związana z ruchem Sprawiedliwego Handlu, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań, których celem będzie nakłonienie przedstawicieli Komisji Europejskiej do przedstawienia listy konkretnych procedur, dotyczących kształtowania nowej, sprawiedliwej polityki handlowej.

Opisane w dokumencie KE stanowisko, zdaje się kłaść nacisk na zrównoważony rozwój czy promocję łańcuchów dostaw na zasadzie gospodarki obiegu zamkniętego. Jednakże to, czego brakuje w stanowisku Komisji Europejskiej to między innymi opis konkretnych procedur, których celem byłaby promocja działań w zakresie sprawiedliwego (ang. Fair Trade) i etycznego handlu. 

Strategia „Handel z korzyścią dla wszystkich” jest spójna z nową agendą handlową i spełnia warunki ustanowione w Agendzie 2030, Porozumieniu Paryskim, Europejskim Zielonym Ładzie oraz agendzie Wspólnoty Europejskiej, która dotyczy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

W naszym przekonaniu konieczne jest zasugerowanie Komisji Europejskiej, że winno się ustalić jasne środki i cele związane z polityką handlową UE. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje i prosimy o ich uwzględnienie w stanowisku Rządu RP.

Rekomendacje dotyczące wniosków Rady na temat nowej polityki handlowej UE

  1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wezwanie Komisji Europejskiej do utrzymania i rozwoju nagrody EU Cities for Fair and Ethical Trade Award poprzez włączenie w jej zakres dobrych praktych w szkołach i na uczelniach wyższych. 

Uzasadnienie: odbyły się już dwie edycje wręczenia nagrody. Podczas ostatnich uroczystości, gdy nagrodę odbierało szwedzkie miasto Malmö wiceprzewodniczący wykonawczy KE Valdis Dombrovskis zobowiązał się do utrzymania tej gratyfikacji. Komisja może podkreślić swoje oczekiwanie co do utrzymania nagrody jako sposobu na zapewnienie rozpowszechniania dobrych praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanych przez miasta w Europie. Przy okazji informujemy, że wyróżnienie w konkursie uzyskało miasto Jelenia Góra. Możliwe jest również wyjście poza ramy określone w poprzedniej strategii handlowej i wzbogacenie nagrody o nowe elementy. Sugerujemy, aby wnioski Komisji zawierały podkreślenie, jak ważne jest zaangażowanie w nagrodę interesariuszy innych niż miasta, zwłaszcza Szkół i Uczelni Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu. (ang. Fair Trade Schools/Universities) 

  1. Prosimy o zachęcenie Komisji do włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Sprawiedliwego Handlu w Brukseli. Byłaby to okazja do spotkania i wymiany doświadczeń między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i władz publicznych w obszarze dobrych praktyk związanych z ruchem Sprawiedliwego Handlu. 

Uzasadnienie: Celem obchodów jest utrzymanie i zwiększenie wiedzy i zaangażowania mieszkańców miast, w których odbywają się obchody. Uroczystości odbywają się w wielu miastach UE, ale oficjalne obchody w Brukseli pozwoliłyby uniknąć dublowania aktywności. Działania byłyby kierowane między innymi do urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi, przedstawicieli sektora prywatnego, decydentów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak również do delegacji UE.

  1. Prosimy o wezwanie Komisji Europejskiej o zbadanie możliwości tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych, w ramach których możliwa będzie współpraca społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, krajów członkowskich Wspólnoty i krajów partnerskich na rzecz wdrażania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach UE w wolnym handlu. 

Uzasadnienie: Partnerstwa publiczno-prywatne i wciąż zwiększająca się rola sektora prywatnego w procesie rozwoju, to realizacja wizji relacji handlowych jako partnerstw. Chcielibyśmy, aby w związku z trwającymi pracami nad Planem rozwoju ekonomii społecznej Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej   zostały wymienione wprost w celu zwiększenia spójności polityk UE.

W naszym przekonaniu działania powyższe mieszczą się w w ramach rządowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz realizacji Agendy 2030 prowadzącej do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego uprzejmie prosimy o uwzględnienie proponowanych rekomendacji w ministerialnych pracach nad dokumentem Komisji Europejskiej 

Z wyrazami szacunku,

 

Zarząd 

Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

Tadeusz Makulski – Prezes Zarządu

 

Kontakt: tadeusz.makulski@sprawiedliwyhandel.pl

tel.: 508 044 484