Dzień Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Gdańskim 5. czerwca

Dzień Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Gdańskim 5. czerwca. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (European Suistanable Developement Week 30.05 -5.06.2018) Wydział Ekonomiczny UG w dniu 5 czerwca 2018 przygotowuje ciekawe wydarzenie pod hasłem Zrównoważony Rozwój Zacznij od Siebie. Celem wydarzenia jest przybliżenie studentom i uczniom ze szkół koncepcji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jeden z fragmentów bogatego programu, będzie okazją do uświadomienia w jaki sposób Sprawiedliwy Handel przyczynia się do ich realizacji na świecie.

W ramach projektu „Fair Trade” zostaną zorganizowane  warsztaty i wystawa zasad Sprawiedliwego Handlu. Wystawa i warsztaty „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” mają na celu rozpropagowanie idei Sprawiedliwego Handlu wśród studentów i pracowników, ale także uczniów szkół podstawowych.

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem między innymi Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu i Fundacji Fairtrade Polska. Czytaj więcej na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu.

W roku 2013 na Wydziale Ekonomicznym UG, przy udziale studenckich Kól Naukowych HaZet i Inwestor została zainicjowana kampania , której celem było uzyskanie tytułu Uczelnia/Wydział Przyjazny dla Sprawiedliwego Handlu. Wydarzenie wpisuje się w kontekst kampanii.

Sprawiedliwy Handel, a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Ruch Fair Trade to działanie na rzecz poprawy warunków życia drobnych wytwórców z krajów rozwijających się poprzez zapewnienie im dostępu do rynku na sprawiedliwych zasadach. Kierujące się w swym działaniu 10. Zasadami Fair Trade Organizacje Sprawiedliwego Handlu realizując swoją misję przyczyniają się do poprawy warunków życia i gospodarowania producentów żywności i rękodzieła z Południa poprzez swoje codzienne praktyki handlowe.

Jako świadomi i odpowiedzialni konsumenci kupując produkty Sprawiedliwego świadomie wspieramy ich wytwórców dając im szansę na godne życie z pracy własnych rąk. Przyczyniamy się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju naszej planety. Zasady Fair Trade w oczywisty sposób odnoszą się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Suistanable Developement Goals- SDG). Sprawiedliwy Handel przyczynia się do: zwalczania ubóstwa ( SDG nr 1), walki z głodem (SDG nr 2), zapewnienia równości płci (SDG 5), wzrostu gospodarczego i godnych warunków pracy (SDG 8), zmniejszenia nierówności (SDG 10), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12) i ochrony środowiska naturalnego (SDG 13).

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Dzień Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Gdańskim 5. czerwca