Sprawiedliwy Handel kierunkiem nowej gospodarki

Wezwanie do działania

W piątą rocznicę zawarcia Porozumienia Paryskiego organizacje Sprawiedliwego Handlu z całego świata, a wśród nich Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwegoo Handlu, wzywają sygnatariuszy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu do podjęcia działań potrzebnych do realizacji założeń dokumentu powstałego podczas COP21 w 2015 roku. Priorytetem jest zmiana kształtu światowej gospodarki i uwzględnienie Sprawiedliwego Handlu, jako jej nowego kierunku. Działacze podkreślają, że Sprawiedliwy Handel jest ratunkiem dla klimatu.

Niesprawiedliwy kryzys

Kryzys klimatyczny nie jest sprawiedliwy. Najbardziej dotyka tych, którzy są za niego najmniej odpowiedzialni, czyli mieszkańców krajów rozwijających się, walczących o swoje miejsce w światowej gospodarce. Drobni rolnicy najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych i borykają się z problemami, które z nich wynikają: powodziami, suszami, wahaniami temperatury itp. Dłonie ochraniają rosnącą roślinę podczas suszy W 2020 roku musieli odnaleźć się także w rzeczywistości pandemicznej. Zerwane zostały łańcuchy dostaw, więc wielu z plantatorów kawy, herbaty, kakao czy bananów, nie sprzedało swoich zbiorów. Wielu rolników zrezygnowało z działalności. Zwolnieni zostali pracownicy.

Jednak kryzys klimatyczny, tak jak kryzys związany z COVID-19, wynikają także z nierówności gospodarczych, które od lat kształtują korporacje i najsilniejsi gracze światowej gospodarki. Wynika z tego również fakt, że drobni rolnicy z Globalnego Południa są zmuszeni sprzedawać Globalnej Północy swoje produkty w cenie niższej niż rynkowa. Tak złe praktyki prowadzą do przyzwolenia na pracę niewolniczą czy pracę dzieci.

Owoce banana w sklepie

Kierunek: Sprawiedliwy Handel

Transformacja w kierunku zrównoważonej gospodarki światowej, która oparłaby się na Sprawiedliwym Handlu i ekologicznych formach produkcji, to sposób na to, by zapobiec rozwojowi kryzysu klimatycznego i wciąż powiększających się różnic miedzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. Ruch Sprawiedliwego Handlu zapewnia pracę oraz alternatywne modele biznesowe, które opierają się na przejrzystych zasadach i długoterminowej współpracy. Sprawiedliwy Handel to także zapewnienie godnych warunków socjalnych dla kobiet i mężczyzn, równość płci, edukacja dzieci i młodzieży, działania na rzecz praw człowieka, brak zgody na pracę dzieci i niewolników.

Zmiana jest możliwa dzięki współpracy rządów, działaczy oraz konsumentów. Ale to politycy powinni podjąć pierwsze kroki w kierunku zmian. Dlatego decydenci oraz sygnatariusze Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu są kluczowi w podejmowaniu decyzji i realizacji planu określonego w Porozumieniu Paryskim.

Niestety nie wszyscy sygnatariusze dokumentu nadal stawiają sobie za cel działania na rzecz klimatu. W 2020 roku Stany Zjednoczone wycofały się z Porozumienia, które nakładało na USA obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Polski rząd także nie podejmuje decyzji, których celem byłoby zmniejszenie emisji CO2, choć Europa, wobec której mamy zobowiązania, stawia jasne cele.

Porozumienie Paryskie

Przypomnijmy, że Porozumienie Paryskie podpisało w 2015 roku ok. 200 państw podczas COP21, a jego celem jest m.in.:

  • utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej;
  • ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C, gdyż znacznie obniżyłoby to ryzyko i skutki zmiany klimatu;
  • osiągnięcie punktu zwrotnego w światowej emisji dwutlenku węgla.

Pełne stanowisko działaczy Sprawiedliwego Handlu możecie przeczytać TUTAJ.

Więcej informacji na temat Zasad Sprawiedliwego Handlu znajduje się TUTAJ.