Odezwa Ruchu Fair Trade do liderów G20 w związku z pandemią

Odezwa ruchu Fair Trade do liderów G20 w związku z pandemią. 15 kwietnia Ruch Sprawiedliwego Handlu wydał odezwę do liderów G-20 w związku pandemią COVID-19. Organizacje Fair Trade apelują do liderów o:

1) postawienie dobra ludzi na pierwszym miejscu

2) zapewnienie pakietu stymulującego post-pandemiczny boom gospodarczy w kierunku zrównoważonego rozwoju

3) wspieranie przedsiębiorstw Sprawiedliwego Handlu i  etycznych łańcuchów dostaw

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO) i Fairtrade International, wspierane przez Fair Trade Advocacy Office wydały wspólne oświadczenie w związku z nadchodzącym szczytem G20.

Plan działania w odpowiedzi na Covid-19 (fragmenty)

Rolnicy, pracownicy i rzemieślnicy w globalnych łańcuchach dostaw stoją w obliczu kryzysu jak żaden inny. Gdy zatrzymuje się handel wiele przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, tworzących możliwości pracy dla ludzi na całym świecie walczy o przetrwanie. Ruch Sprawiedliwego Handlu obejmuje ponad 2 miliony robotników, rolników i rzemieślników. Czy to kobiety wspólnie prowadzące spółdzielnię plantatorów kawy z  Kenii, czy pracownicy certyfikowanej przez Fairtrade plantacji bananów w Kamerunie, albo uchodźcy zatrudnieni przez Przedsiębiorstwo Sprawiedliwego Handlu we Włoszech lub rzemieślnicy w slumsach w Indiach pracujący z lokalnymi grupa producentów, aby przetrwać i prosperować, wszyscy oni zależą od łańcuchów dostaw funkcjonujących na zasadach Fair Trade.

Epidemia COVID-19, która zaczęła się i trwa jako kryzys zdrowia publicznego, szybko obraca się w kryzys gospodarczy, ujawniający liczne słabości obecnego systemu. Ostatnie blokady, zamknięcie granic mają bezpośredni negatywny wpływ na dochody ubogich wytwórców z krajów Południa i ich gospodarstwa domowe.

Główne obawy dotyczą obszarów bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywiania ludzi, które jak się wydaje bardzo dotkliwie cierpią z powodu kryzysu zdrowotnego z uwagi na ograniczenia podróży i transportu,  zamknięcie granic i rynków publicznych, i małych bazarów lokalnych, przez które większość żywności kupuje się w krajach rozwijających się. Będzie to miało wpływ na drobnych rolników, którzy już tracą kanały sprzedaży żywności przez siebie dostarczanej.

Kryzys przypomniał nam, jak bardzo świat jest ze sobą powiązany i że łańcuchy dostaw są tylko tak silne jak ich najsłabsze ogniwo. Stawką jest nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe Globalnego Południa. Bezpieczeństwo żywnościowe globalnej północy może być również zagrożone, chyba że rolnikom uda się bezpiecznie pracować, aby zapewnić  dostawy  produktów do konsumentów na całym świecie. Pytanie nie dotyczy kwestii, czy bogate narody pomogą rolnikom, prawdziwe wyzwanie polega na tym, jak wspierać rolników, na globalnej północy i na globalnym południu, aby wyżywić świat.

Epidemia COVID-19 z pewnością sprawiła, że zapytaliśmy, jakie reguły są najważniejsze. Mamy możliwość radykalnego przemyślenia niezrównoważonego i nierównego modelu globalnego wzrostu i zastąpienia go naciskiem na dobrobyt dla wszystkich, zrównoważony rozwój i etyczny kapitał.

Zagrożone Przedsiębiorstwa Sprawiedliwego Handlu i łańcuchy dostaw Fairtrade

Wpływ kryzysu jest silnie odczuwalny przez przedsiębiorstwa Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Enterprise) i dostawców certyfikowanych przez Fairtrade.

Zagrażają one łańcuchom dostaw, które zostały precyzyjnie utworzone przez i dla najbardziej zmarginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji producenci na Globalnym Południu. Szczególnie dotyczy to łańcuchów dostaw tekstyliów, świeżej żywności i kwiatów uderzone przez znaczne ograniczenia zamówień i wyzwania związane z wysyłką i transportem lotniczym towarów.

Skutki są już odczuwalne w postaci utraty miejsc pracy i zmniejszenia dochodów, co zagraża zwiększeniem ubóstwa.

Przedsiębiorstwa Sprawiedliwego Handlu i łańcuchy dostaw Fairtrade są modelem dobrych praktyk dla prywatnego sektora gospodarki, dzięki nim można wypracować strategię rozwoju gospodarczego sprzyjającą osiągnięciu Agendy 2030 i poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju między innymi:

  • ograniczenie ubóstwa (cel 1),
  • inkluzywność i trwały wzrost gospodarczy (cel 8),
  • godna praca (cel 9)
  • zrównoważona konsumpcja i produkcja (SDG 12).

Jeśli Przedsiębiorstwa Sprawiedliwego Handlu nie przetrwają obecnego kryzysu gospodarczego, lub jeśli łańcuchy dostaw Fairtrade zanikną, najwyższą cenę zapłacą najbardziej zagrożeni w krajach rozwijających się.

Wprowadzenie szczególnych tymczasowych środków wsparcia w celu zapewnienia możliwości przetrwania Przedsiębiorstwom Sprawiedliwego Handlu i utrzymania łańcuchów dostaw Fairtrade będzie inwestycją przynoszącą wielokrotne zwroty pod względem wpływu na zrównoważony rozwój. Ich zniknięcie, właśnie teraz, byłoby paradoksalne, ponieważ globalni decydenci i liderzy biznesu zauważyli, jak niezrównoważone są dominujące wzorce modelu produkcji, handlu i konsumpcji, które zdominowały dotychczas gospodarkę światową.

Ruch Sprawiedliwego Handlu wzywa przywódców G-20

1) Postawienia dobra ludzi na pierwszym miejscu

Wdrożenie programów dla producentów żywności w celu wspierania pracowników i rolników w krajach o niskich dochodach, gdzie najbardziej narażeni są na ubóstwo i głód. (…)

2) Wypracowania pakietu stymulującego post-pandemiczny boom gospodarczy w kierunku zrównoważonego rozwoju

Zapewnienie silnego ukierunkowania programów pomocowych na ochronę klimatu, środowiska i różnorodność biologiczną, aby obrócić boom inwestycyjny post-COVID-19 w szansę na przejście do uczciwej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla gospodarki, o zrównoważonych i łańcuchach dostaw. Zapewnienie wsparcia finansowego udzielanego bezpośrednio i pilnie rolnikom, przedsiębiorstwom ekonomii społecznej, spółdzielniom drobnych wytwórców. (…)

3) Wspierania Przedsiębiorstw Sprawiedliwego handlu i łańcuchów dostaw Fairtrade

Ułatwienie w dostępie do krótkoterminowego wsparcie finansowe za pośrednictwem specjalnych funduszy, a także nieoprocentowane kredyty lub pożyczki zapewniające wystarczający kapitał obrotowy, aby umożliwić Przedsiębiorstwom Sprawiedliwego Handlu i łańcuchom dostaw Fairtrade, przetrwanie kryzysu, dzięki czemu będą mogły nadal przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

„To największe wyzwanie, przed jakim kiedykolwiek stanął ruch Sprawiedliwego Handlu. Jeśli mamy utrzymać poczynione przez nas postępy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, konieczne jest natychmiastowe wsparcie rządów dla przedsiębiorstw Sprawiedliwego Handlu i łańcuchów dostaw. ” powiedziała Roopa Mehta, prezes Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu.

„Pomimo wpływu koronawirusa na ich społeczności rolnicy i pracownicy podmiotów z certyfikatem Fairtrade z globalnego Południa nadal dostarczają konsumentom na całym świecie najbardziej niezbędne i ukochane produkty, takie jak: herbata, kawa, banany, kakao, kwiaty, przyprawy i ryż. Wzywamy rządy krajów G20 do podjęcia zdecydowanych działań, wspierając najbardziej wrażliwych w tych łańcuchach dostaw, które grają tak istotną rolę w żywieniu świata na wyżywieniu podczas kryzysu. ” powiedział Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International.

Fair Trade Advocacy Office to wspólna inicjatywa Fairtrade International i World Fair Trade Organization( Europe and  Global)

Więcej informacji na temat reakcji ruchu Sprawiedliwego Handlu na pandemię Covid-19 można znaleźć na www.fairtrade-advocacy.org/covid-19

Polskie tłumaczenie tekstu odezwy udostępnione przez Fundację Fairtrade Polska

Opracował: Tadeusz Makulski

Odezwa Ruchu Fair Trade do liderów G20