O projekcie EU-WISE Young Citizens-Consumers

Logo UEProjekt EU-WISE Young Citizens-Consumers finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Rozpoczął się w grudniu 2020 roku i zakończy się w listopadzie 2022 roku. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Młodzieży z Transylwanii, oddolna rumuńska organizacja pozarządowa. Uczestniczy w nim 5 instytucji z Belgii, Włoch, Polski i Rumunii. Partnerzy projektu współpracują ze sobą w celu zwiększenia poziomu świadomości i upowszechnienia dobrych praktyk zrównoważonej produkcji i konsumpcji, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju potencjału młodzieży.

Cele

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości obywatelskiej oraz zaangażowanie 120 młodych osób, w ramach 30-osobowych grup w każdym z krajów biorących udział w projekcie, z Belgii, Włoch, Polski i Rumunii w logo projektupromowanie odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju, przy szczególnym skupieniu się na ruchu Sprawiedliwego Handlu i ruchu Slow Food.

Kolejnym celem jest nabycie przez młodych ludzi kompetencji społecznych i obywatelskich oraz zrozumienie przez nich wartości łączących się z ideą Sprawiedliwego Handlu. Aby to osiągnąć, w trakcie wdrażania projektu młodzież będzie uczestniczyła w debatach, działaniach i promocji odpowiedzialnych wzorców konsumpcyjnych i zrównoważonego rozwoju. Jako inicjatorzy zmian, młodzi ludzie będą również zaangażowani w roli organizatorów w działania w ramach lokalnych społeczności.

Projekt EU-WISE dokłada starań, by zbierać i rozpowszechniać dobre praktyki wspierające rolę młodzieży jako aktywnych partnerów w przeprowadzanych zmianach i w implementacji 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju, który dotyczy wysokiej jakości edukacji i Celu 12, który dotyczy wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Korzyści i kluczowe informacje

  • opracowanie wspólnej metodologii szkolenia młodzieży we współpracy międzynarodowej do promocji odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu;
  • stworzenie i upowszechnienie katalogu dobrych praktyk promujących odpowiedzialną konsumpcję i Sprawiedliwy Handel na poziomie szkół i lokalnych społeczności;
  • na poziomie lokalnym 120 młodych osób z 4 krajów (pośrednio 10000 osób) będzie zaangażowanych w szkolenia i projekty pilotażowe
  • na poziomie międzynarodowym, 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, firm i władz lokalnych z Belgii, Włoch, Polski i Rumunii otrzyma zestaw narzędzi pokazujących jak mogą zaangażować młodych ludzi w promocję odpowiedzialnej konsumpcji;
  • na poziomie UE, co najmniej 100 unijnych decydentów otrzyma pakiet narzędzi projektu zawierający zalecenia od partnerów doświadczonych w rzecznictwie.

 

KOORDYNATOR:

Youth Association from Transylvania – Rumunia

PARTNERZY PROJEKTU:

Equo Garantito – Włochy

Fair Trade Advocacy Office – Belgia

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu – Polska

Project School – Włochy

   

KONTAKT:

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać śledząc nasze media społecznościowe pod hashtagiem #EUWISE lub mailowo pisząc na adres euwise@sprawiedliwyhandel.pl


Projekt sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej przez program Erasmus+. Niniejszy dokument odzwierciedla poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

#euwise #erasmus+ #erasmus+