Europejski Komitet Regionów wzywa UE do wsparcia SH

Europejski Komitet Regionów wzywa UE do wsparcia SH

Europejski Komitet Regionów przyjął w dniu 4.06. na sesji plenarnej opinię na temat Sprawiedliwego Handlu. Ten organ doradczy UE reprezentujący władze lokalne i regionalne ponownie wzywa Komisję Europejską do przyjęcia bardziej ambitnego podejścia do tego tematu.

Barbara Duden, Wiceprezydent Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, z własnej inicjatywy stworzyła opinię „Promowanie Sprawiedliwego Handlu na szczeblu lokalnym i regionalnym w Europie” (dokument w wersji polskiej jest dostępny tutaj). Autorka wskazuje w nim na potrzebę pełnoprawnej europejskiej Strategii na rzecz Fair Trade oraz jej wdrożenie w takie obszary polityk UE jak: handel, zrównoważona konsumpcja i produkcja. Komitet Regionów wzywał już do takiej strategii w przeszłości (w swojej opinii z 2010 r.), jednak nie doczekał się żadnej konkretnej odpowiedzi ze strony organów UE. Jedną z przełomowych inicjatyw, które powinny być wprowadzone, jest ustanowienie nagrody European Trade Fair Capital. Miałaby ona nagradzać miasta za różne sposoby wsparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu w Europie, ale również przyczynić się do upowszechniania dobrych praktyk, aby zachęcić inne miasta do podejmowania działań w tym obszarze. Władze lokalne i regionalne odgrywają istotną rolę w promowaniu idei Sprawiedliwego Handlu: zarówno działając jako przykład poprzez własną konsumpcję, jak i poprzez podnoszenie świadomości wśród obywateli. Ponadto, mogą one zachęcać do dostaw produktów Sprawiedliwego Handlu podmioty gospodarcze działające na ich terytorium. Do tej pory istnieje ponad 1.500 społeczności lokalnych w 18 krajach Europie, które uzyskały tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Town).

„W moim mieście wiele dobrych praktyk na poziomie regionalnym i lokalnym jest niejako skutkiem posiadania tytułu Niemieckiej Stolicy Sprawiedliwego Handlu.  Podobny schemat powinien być powielany na poziomie UE” – oświadczyła Barbara Duden podczas przemówienia na sesji plenarnej sesji.

Informacje dodatkowe

Informacja prasowa Komitetu Regionów dostępna jest pod tym linkiem
Działacze Ruchu Fair Trade oraz organizacje pozarządowe z całego świata, spotykają się co roku na Międzynarodowej Konferencji Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Town Conference) by dzielić się najlepszymi praktykami. W tym roku konferencja odbędzie się w Bristolu a jej głównym hasłem będzie „Fair Trade for Sustainability”. Omówione zostanie w jaki sposób Sprawiedliwy Handel przyczynia się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Fair Trade Advocacy Office (FTAO) występuje w imieniu ruchu Sprawiedliwego Handlu działając na rzecz większej równości i sprawiedliwości w handlu międzynarodowym oraz dążąc do zapewnienia lepszych warunków handlowych i ochrony praw marginalizowanych producentów i pracowników z Globalnego Południa. FTAO to wspólna inicjatywa Międzynarodowej Organizacji Certyfikacyjną (FLO), Europejskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu (EFTA) i Międzynarodowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (przedstawicielstwo europejskie). W ten sposób FTAO reprezentuje blisko 2,5 miliona producentów i pracowników Fair Trade z 70 krajów, 24 inicjatyw certyfikacyjnych, ponad 500 importerów związanych z produktami Fair Trade, 4000 tzw. Sklepów Świata i ponad 100 000 wolontariuszy.
Osoby do kontaktu:
Elba Estrada
Project Coordinator | estrada@fairtrade-advocacy.org
Tel: +32 (0) 2 543 19 24+32 (0) 2 543 19 24
Fair Trade Advocacy Office

Kontakt w Polsce:
Tadeusz Makulski –
tel. 58 345 51 00
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu