Bardziej szczegółowe kryteria i zasady

Artykuł przedstawia założenia, uszczegółowione kryteria, zasady i cele ruchu Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).

Zasady dla eksporterów i producentów

 1. Organizacje eksporterów i / lub producentów starają się zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie i dobre warunki pracy swoim bezpośrednio zatrudnionym pracownikom, a także wszystkim samodzielnym producentom, z którymi zawarły umowy na dostawy produktów.
 2. Organizacje eksporterów i / lub producentów są zarządzane tak, by zapewnić dobre warunki życiowe swoim bezpośrednio zatrudnionym pracownikom, a także wszystkim samodzielnym producentom, z którymi zawarły umowy na dostawy produktów.
 3. Organizacje eksporterów i / lub producentów szukają sposobów na wciągnięcie swoich bezpośrednio zatrudnionych pracowników, a także samodzielnych producentów, w procesy decyzyjne.
 4. Organizacje eksporterów i / lub producentów są otwarte i przejrzyste, jeśli chodzi o swoją strukturę i działalność.
 5. Organizacje eksporterów i / lub producentów starają się chronić prawa człowieka, szczególnie kobiet, dzieci i ludności tubylczej.
 6. Organizacje eksporterów i / lub producentów przejawiają troskę o równowagę ze środowiskiem naturalnym.

Uwaga: Istnieją różnego rodzaju organizacje dostawców produktów Sprawiedliwego Handlu oraz eksporterów i organizacji producentów. Niektórzy eksporterzy/dostawcy są także producentami, niektórzy eksportują w imieniu grup producentów, którzy nie są zdolni do bezpośredniego eksportu. Niektórzy zarówno produkują, jak i eksportują bezpośrednio, a także oferują eksport jako usługę dla małych grup.

Większość organizacji zaangażowanych w produkcję i/lub eksport produktów Sprawiedliwego Handlu połączyło swoje niewielkie środki, by pracować dla wspólnego postępu. Mogą to być formalne lub nieformalne stowarzyszenia, spółdzielnie, ośrodki rehabilitacji, struktury tworzące miejsca pracy/dochody lub grupy wiejskie. Niektóre są prywatnymi firmami o rzetelnych zainteresowaniach społecznych. Wszystkie starają się stworzyć ludziom, którzy są w różny sposób poszkodowani, np. ze względu na płeć, kalectwo czy marginalizację społeczną) możliwość osiągnięcia odpowiedniego poziom życia.

Większość dostawców/eksporterów i producentów pochodzi z Południa, ale stopniowo zwiększa się ilość kontaktów między importerami i Sklepami Światowymi, a poszkodowanymi grupami na Północy, takimi jak rdzenni Amerykanie, Aborygeni Australijscy; struktury generujące dochody dla uchodźców z powodu konfliktów w Europie Wschodniej i byłym Związku Radzieckim.

Importerzy

 1. Importer stara się wprowadzić zasady Sprawiedliwego Handlu w życie. Oznacza to:
  • płacenie za produkty ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę;
  • oferowanie producentom przedpłat lub dostępu do innych form kredytu;
  • przejrzystość w kwestii marży;
  • organizację handlu w sposób możliwie najbardziej bezpośredni, aby zredukować koszty i tworzyć lepsze zrozumienie;
  • praca na rzecz bezpiecznego rynku dla producentów;
  • wsparcie (capacity building support) dla producentów poprzez szkolenia, doradztwo techniczne, badania rynkowe i/lub rozwijanie nowych produktów;
  • zapewnianie producentom informacji zwrotnych o produktach i rynku;
  • to również w ich własnych organizacjach ochronę praw kobiet, dzieci i mniejszości oraz tworzenie równych możliwości uczestniczenia pracowników w procesie decyzyjnym.
 2. Importer zapewnia wsparcie Sklepom Światowym w formie informacji o sprzedawanych produktach i producentach, którzy je wytworzyli, a także dostęp w rozsądnym zakresie do innych ekspertyz, niedostępnych bezpośrednio w sklepie.
 3. Importer jest otwarty i przejrzysty w dziedzinie swej struktury i wszystkich aspektów swej działalności.
 4. Importer zachęca dostawców, aby szukali sposobów angażowania producentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, w procesy decyzyjne oraz by popierali równe szanse dla wszystkich.
 5. Importer jest zaangażowany w pracę z producentami, aby próbować udoskonalać przyjazne dla środowiska metody produkcji, produkty oraz pakowanie.

Sklepy Świata (Worldshops)

 1. Sklep sprzedaje towary Sprawiedliwego Handlu (podstawowym celem istnienia sklepu jest sprzedanie towarów Sprawiedliwego Handlu in support of FAIR TRADE).
 2. Sklep informuje opinię publiczną o swoich celach, pochodzeniu produktu, producentach i handlu światowym. Wspiera kampanie w celu poprawy sytuacji producentów, a także stara się wpływać na politykę krajową i międzynarodową.
 3. Sklep jest otwarty i przejrzysty w dziedzinie swej struktury i wszystkich aspektów swej działalności.
 4. Ludzie pracujący w Sklepach Światowych są motywowani przez swoje zaangażowanie w ideę Sprawiedliwego Handlu.
 5. Każdy pracownik sklepu zarówno wolontariusz, jak i pracownik etatowy jest zaangażowany w proces decyzyjny dotyczący jego osoby.

W. Zięba 2007